Skip to main content

Regulamin sklepu

Regulamin świadczenia usług sklepu CoverSystem (coversystem.pl)

Postanowienia i warunki świadczenia usług dla sklepu CoverSystem, oferującego sprzedaż osłon balkonowych i osłon ogrodzeniowych oraz innych towarów zawartych w ofercie sklepu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego coversystem.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego coversystem.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge;
  2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

II.DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. Sprzedawca – Łukasz Litwin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TUBESYSTEM Łukasz Litwin z siedzibą w 63-440 Raszków, Przybysławice 96, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 6222475132, dokonujący w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: coversystem.pl.
 3. Nabywca (Użytkownik) – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę.
 4. Nabywca prowadzący indywidualną działalność- osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Konsument – Nabywca będący osobą fizyczną dokonującą z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 7. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
 8. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 10. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 11. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 12. PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444.
 13. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych.
 14. Blue Media S.A. – Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.
 3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Użytkownicy mają możliwość:
  1. Korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub
  2. Dokonania rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika (login i hasło).
 2. Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1. Prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,
  2. Akceptacji Regulaminu.
 3. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
  1. Zalogowania się w Sklepie za pomocą loginu i hasła dostępu przypisanego do konta, z wykorzystaniem odpowiedniego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu
  2. Akceptacji Regulaminu.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
 5. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 7. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik, przeglądając strony sklepu, w szczególności prezentujące towary, usługi i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z jego ofertą. Wszelkie niejasności czy dodatkowe informacje konieczne dla Użytkownika związane z zawieraną umową Sprzedawca wyjaśnia niezwłocznie na podstawie korespondencji wysyłanej do Sprzedawcy pocztą elektroniczną e-mail sklep@coversystem.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 600 092 428, ewentualnie w korespondencji listownej wysłanej na adres przedsiębiorstwa Sprzedawcy
 2. Sprzedawca informacyjnie i nie ograniczając prawa rękojmi, a stosunku do Konsumenta czy Nabywcy prowadzącemu indywidualną działalność praw przysługujących z tytułu niezgodności towaru z umową podaje, iż zdjęcia produktów zamieszczone w Sklepie to ilustracje poglądowe, w związku z czym zamówiony produkt ze względu na uwarunkowane naturalne i specyfikę materiału, czy barwników może czasami różnić się od ilustracji produktu umieszczonej w Sklepie.
 3. Wszelkie informacje o produktach umieszczone w Sklepie w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny, ilość stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 4. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
 5. O ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych służących do określenia:
  1. Adresu dostawy,
  2. Sposobu dostawy,
  3. Sposobu dokonania płatności za towar/usługę.
 6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
 7. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) bądź informuje o odstępstwach na jakich może zrealizować ofertę (co zawsze wymaga dodatkowej akceptacji Użytkownika i przesłania po takiej akceptacji przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa na dany towar lub usługę zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 8. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę przed złożeniem przez niego zamówienia o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.
 9. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

VI. ZAPŁATA CENY

 1. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar/usługę, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Brak zapłaty za zamówiony towar z naruszeniem postanowień zdania poprzedniego skutkuje anulowaniem zamówienia.
 2. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Dostępnymi formami płatności pozostaje przelew bankowy czy płatność kartą (akceptowane karty płatnicze Visa ,Visa Electron., Mastercard ,MasterCard Electronic, Maestro) realizowany z chwilą złożeniem zamówienia lub płatność przy odbiorze.
 3. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie na stronie „Czas i koszty dostawy”. Nabywca przed złożeniem zamówienia wybiera sposób realizacji dostawy oferowany przez Sprzedawcę.
 4. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

VII. DOSTAWA

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym klient jest informowany.
 2. Dla dostaw realizowanych na rzecz Konsumentów miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta punkt odbioru osobistego.
 3. Dostawa realizowana na rzecz Nabywców innych niż Konsument odbywa się na ich koszt i ryzyko , a wykonywana będzie za pośrednictwem przewoźnika (kuriera) wybranego przez Sprzedawcę.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

VIII. NEWSLETTER

 1. Dla korzystania z Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla Użytkowników i Nabywców polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.
 3. Celem skorzystania z Newslettera należy:
  1. Wypełnić formularz subskrypcji Newslettera dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub
  2. Wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie.
 4. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji Newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.
 5. Użytkownik czy Nabywca nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera. Użytkownik czy Nabywca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Newslettera.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące nabytych towarów, działania Sprzedawcy oraz korzystania ze Sklepu.
 2. Reklamację można składać w formie elektronicznej poprzez formularz reklamacyjny – stanowiący załącznik nr 3 do regulaminu – na e-mail sklep@coversystem.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  4. wszelkie okoliczności i dowody uzasadniające reklamację,
 3. Po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca poinformuje w zależności od stwierdzanych wad czy przedmiotu reklamacji o dalszej procedurze związanej rozpatrzeniem reklamacji.
 4. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
 5. Sklep udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 6. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.
 7. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: sklep@coversystem.pl.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może na warunkach wskazanych w niniejszym punkcie odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru (odbiór osobisty z siedziby Sprzedawcy czy innego wskazanego miejsca odbioru bądź moment wydania przez przewoźnika) , a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
 2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie listu wysłanego z potwierdzenia nadania na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@coversystem.pl. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego jako załącznik nr.2 do niniejszego regulaminu. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle zwrotnie odpowiednio listowanie lub na e-mail do Konsumenta na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru, którego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłane jest na adres Sprzedawcy niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega – z zastrzeżeniem ust.5 -zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z tymże Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem należności do czasu otrzymania potwierdzenia nadania zwrotnego towaru bądź otrzymania towaru z powrotem, w zależności od tego, które zdarzenia nastąpiło wcześniej.
 4. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Sprzedawca w związku z odstąpieniem od umowy zwraca Konsumentowi pierwotne koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta w wysokości najtańszego oferowanego sposób dostarczenia Towaru (koszty stanowiące różnicę między najtańszą oferowaną formą dostawy, a kosztami związanymi z formą dostawy wybraną przez Konsumenta nie zostają zwracane). Konsument ponosi nadto zawsze bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy. Szacowane koszt zwrotnego odesłania towaru nie powinny przekraczać kwoty 100 zł netto.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić np.
  1. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 8. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

XII. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XIII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZEPISAMI SANKCYJNYMI WYDANYMI W ZWIĄZKU Z WOJNĄ NA UKRAINIE.

Nabywca składając zamówienie zobowiązany pozostaje do przestrzegania wprowadzonych – w związku z agresją Rosji i Białorusi na Ukrainie – przepisów sankcyjnych wydanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i inne państwa (dalej ,,przepisy sankcyjne”), a w szczególności oświadcza, że
 1. Nabywca nie jest objęty jakimikolwiek przepisami sankcyjnymi lub innymi środkami restrykcyjnymi nałożonymi na podstawie przepisów sankcyjnych oraz przepisy sankcyjne w stosunku do Nabywcy jak i przedmiotu transakcji nie zabraniają przeprowadzenia transakcji (dalej: „Podmiot Objęty Sankcjami”);
 2. Nabywca nie jest bezpośrednio lub pośrednio własnością lub kontrolowany przez osoby prawne lub fizyczne będące Podmiotami Objętymi Sankcjami.
 3. jakiekolwiek przysługujące mu na podstawie umowy zawartej z Sprzedawcą towary czy usługi nie będą bezpośrednio lub pośrednio dostępne dla Podmiotu Objętego Sankcjami lub nie zostaną użyte do osiągnięcia korzyści przez Podmiot Objęty Sankcjami, w zakresie, w jakim takie działanie jest niedozwolone na mocy Przepisów Sankcyjnych;
 4. Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Sprzedawcy o zmianach w zakresie objęcia Nabywcy lub beneficjenta rzeczywistego Nabywcy środkami, o których mowa powyżej.
 5. Naruszenie przepisów sankcyjnych skutkować będzie odpowiedzialnością Nabywcy wobec Sprzedawcy za wszelkie szkody, a nadto skutkować może wstrzymaniem realizacji, a w dalszej kolejności – jeżeli ograniczenie trwa dłużej niż miesiąc – rezygnacją z wykonania zamówienia (niezależnie od jego etapu realizacji) i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedawcy .
 6. Sprzedawca może z uiszczonych już przez Nabywcę należności zatrzymać kwotę stanowiącą równowartość kosztów, jakie poniósł w związku z zamówieniem, które na skutek wprowadzenia ograniczeń nie zostało zrealizowane, w tym kosztów magazynowania gotowego towaru.
 7. Nie uznaje się za naruszenia współpracy Stron niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków Sprzedawcy, w tym niewykonania usługi czy niedostarczenie zamówienia w terminie, jeżeli jest to spowodowane zakazami czy ograniczeniami wprowadzonymi na podstawie przepisów sankcyjnych o charakterze międzynarodowym czy krajowym

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym), z zastrzeżeniem postanowień punktu XIV.3 Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
 3. W przypadku Sklepów, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail przypisany do konta.
 4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w trybie przewidzianym w punkcie XI.8 Regulaminu.
 5. W przypadku Nabywców zawierających Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, przy czym w stosunku do zakupów dokonywanych przez Konsumentów mających zamieszkanie poza siedzibą Polski jeśli przepisy obowiązujące w państwie konsumenta są bardziej dla niego korzystne i obowiązują powszechnie (nie można ich zmienić umową, tzw. przepisy imperatywne), to te przepisy obowiązują w umowie zawartej z Sprzedawcą
 7. W sprawach dotyczących korzystania z świadczących obsługę płatności online dokonywanych z wykorzystaniem PayU czy Blue Media S.A zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi PayU czy Blue Media S.A.
 8. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 9. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 10. Do sprzedaży realizowanej na rzecz Nabywców (tj. podmiotów innych niż Nabywca prowadzący indywidualną działalność oraz Konsument) stosuje się w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie postanowienia OWH, stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
 11. Wszelkie prawa przyznane Konsumentowi niniejszym regulaminem z wyjątkiem uprawnień z :
  1. Punktu VII .2 (dostawa odbywa się zgodnie z pkt VII.3),
  2. Punktu X.7. dotyczącego platformy ODR,
  3. Punktu XIV.9. dotyczącego rozstrzygania sporów konsumenckich
  przysługują Nabywcy prowadzącemu indywidualną działalność.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

 1. Załącznik nr 1. Polityka Prywatności.
 2. Załącznik nr 2. Formularz – Odstąpienie od umowy zawartej na odległość.
 3. Załącznik nr 3. Formularz – Zgłoszenie reklamacyjne.
 4. Załącznik nr 4. Ogólne warunki handlowe.
Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0