Skip to main content

Ogólne warunki handlowe (dalej OWH)

 1. W przypadku produkcji towarów zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Zamawiającego, Łukasz Litwin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TUBESYSTEM Łukasz Litwin (dalej ,,Sprzedawca”) zobowiązuje się wykonać ich reprodukcję tak dobrze jak jest to możliwe. W takim przypadku Sprzedawca jest zmuszony zastrzec sobie drobne odchylenia w zakresie wyglądu oraz koloru, uwarunkowane możliwościami technicznymi wynikającym z właściwości materiałów użytych do realizacji zamówienia, w tym nadruku na tkaninach oraz zróżnicowanych efektów kolorystycznych na różnego rodzaju podłożu drukowym. Usługę uważa się za wykonaną zgodnie z umową również w przypadku wystąpienia tego typu odchyleń. Taka sama zasada zobowiązuje dla porównania wzorników towarów czy nadruków próbnych oraz seryjnych.
 2. Odchylenia w zakresie wymiarów co do szerokości, długości czy technicznych specyfikacji towarów są dopuszczalne zgodnie z ogólnie przyjętą tolerancją, czyli +/- 5 %. Z przyczyn technicznych zastrzegamy sobie przyjętą w branży możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostawy artykułów wyprodukowanych za pomocą urządzeń drukarskich o +/- 10 %, zaokrąglając w górę do ilości sztuk podlegającej rozliczeniu.
 3. Wszelkie informacje o produktach i usługach – w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny – umieszczone w folderach promocyjnych, katalogach oraz na stronie internetowej coversystem.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. lub też art. 661 k.c. lecz należy je uznawać za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 4. Zamówienia są przyjmowane w formie pisemnej lub ustnej i stają się wiążące dopiero w momencie ich pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę. Wszelkie zmiany złożonego zamówienia wymagają formy pisemnej.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie przyjętych na siebie obowiązków w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne lub połączenie zdarzeń czy okoliczności, niezależne od Sprzedawcy i niemożliwe do przewidzenia (takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, skutki wynikające z aktów władzy ustawodawczej i wykonawczej) czy zdarzenia takie, za które Sprzedawca nie ponosi winy w szczególności jak działania czy zaniechania dotyczące podwykonawców czy osoby trzeciej, za pomocą których Sprzedawca wykonuje zobowiązanie. (dostawcy surowców, kurierzy etc).
 6. W przypadku niewywiązywania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności za zamówione towary Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwania dostawy już przyjętych zamówień.
 7. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Sprzedawcy tj. TUBESYSTEM Łukasz Litwin, Przybysławice 96, 63-440 Raszków
 8. Dostawa towaru może nastąpić poprzez dostarczenie go do siedziby Zamawiającego lub pod adres wskazany przez Zamawiającego. Dostawa towarów odbywa się na koszt i na ryzyko Zamawiającego.
 9. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia wyrobu i/lub usługi co do ilości, a także ewentualnych wad jawnych (uszkodzenia zewnętrzne przesyłki) w momencie odbioru, a co do jakości (nie dotyczy wad możliwych do stwierdzenia przy odbiorze) w terminie 7 dni po odbiorze oraz niezwłoczne w tym terminie winno nastąpić zgłoszenie ewentualnych wad. Reklamacja wymaga przekazania wszelkiej dokumentacji związanej ze zleceniem. W przeciwnym razie nie będziemy mogli zapewnić natychmiastowego zbadania oraz opracowania reklamacji z tytułu wad towaru. W celu osiągnięcia jak najlepszej jakości możemy wykonać na życzenie wydruki/towary testowe. Opłata za wydruki/towary próbne będzie naliczana oddzielnie. Zmiany koloru wynikające z uwarunkowań technicznych nie podlegają reklamacji.
 10. W przypadku wystąpienia wady towaru z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo, wg własnego uznania, do usunięcia wady lub dostarczenia towaru zastępczego. Usunięcie wady lub dostarczenie towaru zastępczego zostanie zrealizowanie w adekwatnym czasie, którego wymaga zdobycie towaru, wynikającym z ogólnych uwarunkowań rynkowych. Dozwolonych jest kilka prób usunięcia wady lub zrealizowanie dostawy zastępczej. W przypadku, gdy ostatecznie usunięcie wady lub realizacja dostawy zastępczej nie powiodły się, zamawiający ma prawo żądać obniżenia wynagrodzenia. W przypadku, gdy ostatecznie nie powiedzie się usunięcie wady lub zrealizowanie dostawy zastępczej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.
 11. Zamawiający może dochodzić roszczeń o odszkodowanie od Sprzedawcy z tytułu niewykonania czy niewłaściwego wykonania umowy, jedynie wtedy gdy szkody powstały z powodu rażącego niedbalstwa lub celowego działania ze strony Sprzedawcy przy czym odszkodowanie z tytułu szkód pośrednich w postaci utraconego zysku jest wykluczone.
 12. Złożona reklamacja bądź niewłaściwe wykonanie zamówienia nie wstrzymuje zapłaty za zamówiony towar/wykonaną usługę.
 13. O ile odrębnie wydany dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej towary Sprzedawcy objęte są gwarancją obowiązującą w terminie jednego roku licząc od dnia, kiedy artykuł został Zamawiającemu wydany .Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie obejmuje:
  1. szkód powstałych w trakcie transportu,
  2. szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego zainstalowania towaru (z wyłączeniem przypadku instalacji przez Sprzedawcę) lub nieprawidłowej eksploatacji rozumianej jako użytkowanie zgodne z przeznaczeniem i wykonywaniem okresowych przeglądów i konserwacji.
  3. szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia,
  4. szkód powstałych w wyniku działania czynników chemicznych, elektrycznych lub elektrolitycznych, uderzeń wody i tym podobnych.
  5. szkód powstałych z innych przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy
 14. Towar nie podlega gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonania samowolnych napraw lub zmian konstrukcyjnych.
 15. Reklamowany towar winien być dostarczony do siedziby Sprzedawcy przez Zamawiającego z pełnym wyposażeniem w opakowaniu gwarantującym w czasie transportu zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 16. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę nie zasadności złożonej reklamacji, wszelkie koszty poniesione z tego tytułu obciążają zgłaszającego reklamację.
 17. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza – z uwzględnieniem postanowień pkt.18 – uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 18. OWH stanowią modyfikację warunków rękojmi zawartych w kodeksie cywilnym i mają pierwszeństwo zastosowania dla wszystkich umów sprzedaży, dostawy, zlecenia, świadczenia usług i innych podobnych umów zawieranych przez Sprzedawcę o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub indywidualne uzgodnione postanowienia umów nie stanowią inaczej.
 19. W sytuacji rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy OWH, a Warunkami Zakupu i Dostawy Zamawiającego (lub innymi podobnymi postanowieniami w szczególności zawartymi w ogólnych warunkach sprzedaży, w postanowieniach oferty, potwierdzenia realizacji zlecenia, dokumencie potwierdzającym przyjęcie zamówienia czy regulacje dotyczące sprzedaży/zakupów na stronach internetowych Zamawiającego) pierwszeństwo uzyskują niniejsze OWH.
 20. Zamawiający zobowiązuje się bezterminowo zachować poufność (zakaz przekazywania osobom trzecim oraz zakaz wykorzystywania) dla wszelkich informacji dotyczących Sprzedawcy, jego produktów czy zasad współpracy z Sprzedawcą- o których nabył wiedzę, niezależnie od źródła informacji czy formy ich przekazania w trakcie współpracy z Sprzedawcą, a których ujawnienie mogłoby wyrządzić lub tylko narazić Sprzedawcę na szkodę tak w okresie współpracy jak i po jej zakończeniu. Sprzedawca za informacje poufne uznaje wszelkie informacje bez konieczności uprzedniego ich oznaczenia jako ,,informacje poufne”.
 21. W przypadku opóźnienia przyjęcia wyrobu i/lub usługi Sprzedawca ma prawo do wystawienia faktury na kwotę wartości wyrobu i/lub usługi oraz do przechowania go na ryzyko oraz koszt Zamawiającego (0,1% kwoty brutto faktury za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy) w siedzibie Sprzedawcy lub też na koszt i ryzyko Zamawiającego w podmiocie do tego upoważnionym. W przypadku opóźnienia w odbiorze wyrobu i/lub usługi Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie w przypadku rażącego zawinienia lub pogorszenia stanu przedmiotu sprzedaży i/lub dostawy. W przypadku, gdy szkoda Sprzedawcy z tytułu nieodebrania wyrobu przez Odbiorcę/Zamawiającego przekracza zastrzeżoną karę umowną Sprzedawca uprawniony pozostaje do dochodzenia zapłaty roszczenia uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 22. Niniejsze OWH – z zastrzeżeniem pkt.23 – nie stosuje się do sprzedaży realizowanej – w oparciu o przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) – na rzecz konsumentów (osoba fizyczna kupująca towar lub zamawiająca usługę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) oraz przedsiębiorców będących osobą fizyczną, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 23. Osobom wskazanym w pkt.22 – dalej jako ,,Uprawnieni” – przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyn w terminie 14 dni na warunkach wskazanych w załączniku nr 1 do OWH. Uprawnieni mogą w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego jako załącznik nr.2 do niniejszego OWH.
 24. Zlecając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sprzedawcę w celach informacyjnych zdjęć, filmów oraz innych nośników przekazu i informacji odnośnie faktu realizacji na rzecz Zamawiającego towarów objętych zamówieniem. Zgoda obejmuje prawo do wykorzystania znaków słownych i słowno-graficznych własnej firmy Zamawiającego i przysługujących mu znaków towarowych (dalej zwanych łącznie ,,materiałami”) umieszczonych na w/w towarach. Zgoda upoważnia Sprzedawcę do nieograniczonej czasowo publikacji materiałów na wszelkich polach eksploatacji w prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej poprzez zwielokrotnianie nośników tych materiałów wszelkimi dostępnymi aktualnie i w przyszłości technikami i metodami, rozpowszechnianie, publikowanie materiałów bez ograniczeń przedmiotowych co do formy, miejsca i sposobu ich umieszczania (w tym katalogi, filmy ulotki, broszury sieć internetowa, wystawy, targi oraz portale społecznościowe) oraz bez ograniczenia terytorialnego
 25. Forma pisemna dla czynności wskazanych w OWH pozostaje zastrzeżona pod rygorem nieważności. Ustala się, iż za formę pisemną przyjmuje się także formę dokumentową czy elektroniczną w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a w tym wysłanie listu poleconego lub e-mail, o ile odbiorca potwierdził otrzymanie wiadomości e-mail choćby w korespondencji zwrotnej.
 26. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych OWH z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszych OWH zachowują pełną moc i skuteczność.
 27. W sprawach nieuregulowanych powyższymi postanowieniami zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego (z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93), przy czym wyłącza się konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzoną w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.
 28. Wszelkie spory i roszczenia związane z sprzedażą, dostawą czy powstałe z innych tytułów będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne miejscowo właściwe dla siedziby Sprzedawcy.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZEPISAMI SANKCYJNYMI WYDANYMI W ZWIĄZKU Z WOJNĄ NA UKRAINIE.

Zamawiający składając zamówienie zobowiązany pozostaje do przestrzegania wprowadzonych – w związku z agresją Rosji i Białorusi na Ukrainie – przepisów sankcyjnych wydanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i inne państwa (dalej ,,przepisy sankcyjne”), a w szczególności oświadcza, że
 1. Zamawiający nie jest objęty jakimikolwiek przepisami sankcyjnymi lub innymi środkami restrykcyjnymi nałożonymi na podstawie przepisów sankcyjnych oraz przepisy sankcyjne w stosunku do Zamawiającego jak i przedmiotu transakcji nie zabraniają przeprowadzenia transakcji (dalej: „Podmiot Objęty Sankcjami”);
 2. Zamawiający nie jest bezpośrednio lub pośrednio własnością lub kontrolowany przez osoby prawne lub fizyczne będące Podmiotami Objętymi Sankcjami.
 3. jakiekolwiek przysługujące mu na podstawie umowy zawartej z Sprzedawcą towary czy usługi nie będą bezpośrednio lub pośrednio dostępne dla Podmiotu Objętego Sankcjami lub nie zostaną użyte do osiągnięcia korzyści przez Podmiot Objęty Sankcjami, w zakresie, w jakim takie działanie jest niedozwolone na mocy Przepisów Sankcyjnych;
 4. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Sprzedawcy o zmianach w zakresie objęcia Zamawiającego lub beneficjenta rzeczywistego Zamawiającego środkami, o których mowa powyżej.
 5. Naruszenie przepisów sankcyjnych skutkować będzie odpowiedzialnością Zamawiającego wobec Sprzedawcy za wszelkie szkody, a nadto skutkować może wstrzymaniem realizacji, a w dalszej kolejności – jeżeli ograniczenie trwa dłużej niż miesiąc – rezygnacją z wykonania zamówienia (niezależnie od jego etapu realizacji) i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca może z uiszczonych już przez Zamawiającego należności zatrzymać kwotę stanowiącą równowartość kosztów, jakie poniósł w związku z zamówieniem, które na skutek wprowadzenia ograniczeń nie zostało zrealizowane, w tym kosztów magazynowania gotowego towaru.
 7. Nie uznaje się za naruszenia współpracy Stron niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków Sprzedawca w tym niewykonania usługi czy niedostarczenie zamówienia w terminie, jeżeli jest to spowodowane zakazami czy ograniczeniami wprowadzonymi na podstawie przepisów sankcyjnych o charakterze międzynarodowym czy krajowym.
Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0